Gwarancja

EMTECH dostarcza FIBARO

 

       

 

EMTECH Jacek Mielczarek jako Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta EMTECH Jacek Mielczarek odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług. .

GWARANCJA

Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

1. Reklamację na podstawie gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy. Reklamację rozpatruje gwarant . Warunki gwarancji określa dołączona do Towaru karta gwarancyjna Towaru lub informacja ogólnodostępna zawarta na stronie internetowej gwaranta.

2. Towar, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji należy dostarczyć bezpośrednio do Sprzedającego, albo za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe na koszt Sprzedającego. Dobrym zwyczajem jest uzgodnić wcześniej ze Sprzedawcą rodzaj środka dostawy.

3 Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego przez Kupującego.

4. Ważna karta gwarancyjna (jeśli była wydana) jest niezbędna do przyjęcia przez Sprzedającego reklamacji na podstawie gwarancji.

5. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru

Poniżej wzór Karty Gwarancyjnej FAAC oraz kopia tekstu gwarancji aktualnej na dzień 2 lutego 2014r.

karta gwarancyjna FAAC

 (tekst przepisany z oryginalnej karty gwarancyjnej FAAC opisujący Warunki Gwarancji FAAC)

"Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu FAAC oraz gratulujemy trafnego wyboru. Gwarantujemy sprawne działanie urządzenia objętego niniejszą gwarancją zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji obsługi. Przypominamy jednocześnie, że instalacja wykonana zgodnie z instrukcją montażu, prawidłowe użytkowanie zgodne z PODRĘCZNIKIEM UŻYTKOWNIKA oraz przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów konserwacyjnych zgodnie z instrukcją, zapewnią bezawaryjną pracę urządzenia.

Warunki gwarancji

1. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy - nie dłużej jednak niż 27 miesięcy od daty sprzedaży przez FAAC Polska Sp. z o.o. Realizatorem świadczeń gwarancyjnych (gwarantem) jest sprzedawca urządzenia. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do sprzedającego. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach.

2. Pod pojęciem naprawy gwarancyjnej rozumie się wykonanie specjalistycznych czynności, których celem jest usunięcie wady urządzenia objętego gwarancją. Urządzenia lub podzespoły, w których stwierdzone zostaną braki materiałowe, konstrukcyjne oraz produkcyjne  i z tego powodu działają nieprawidłowo, będą według opinii serwisu firmy FAAC Polska Sp. z o.o. naprawiane lub wymieniane  na wolne od wad. Po wykonaniu czynności serwisowych wymienione części stają się własnością sprzedawcy.

3. Gwarancją nie są objęte:

a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne powstałe wskutek działania lub zaniechania użytkownika lub działania siły zewnętrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepięć lub zakłóceń elektrycznych, zakłóceń elektromagnetycznych),

b) uszkodzenia powstałe na skutek: niewłaściwego montażu (niezgodnego z instrukcją montażu) oraz eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub podręcznikiem użytkownika, zmian konstrukcyjnych i przeróbek dokonywanych przez użytkownika oraz osoby trzecie,

- używania niesprawnych produktów

- używania innego osprzętu niż FAAC

c) uszkodzenia urządzeń wcześniej rozbieranych lub naprawianych przez osoby do tego nieuprawnione,

d) urządzenia z uszkodzoną, nieczytelną, nieprawidłowo wypełnioną lub zerwaną plombą gwarancyjną,

e) uszkodzenia urządzeń użytkowanych komercyjnie niepoddanych wymaganemu przeglądowi okresowemu co 6 miesięcy przez instalatora lub inną uprawnioną firmę*,

f) wymiany części posiadających określoną żywotność i ulegających naturalnemu zużyciu w czasie normalnego wykorzystania: baterie, akumulatory, żarówki, bezpieczniki,

g) czynności konserwacyjne.

4. W przypadku dokonania 4 nieskutecznych napraw gwarancyjnych uważanych powszechnie za istotne, kupującemu przysługuje prawo wymiany towaru na nowy, wolny od wad. W przypadku zakupu kilku urządzeń w jednym zestawie, możliwość wymiany dotyczy tylko tego urządzenia, którego czterokrotne naprawy okazały się nieskuteczne.

5.Kupujący ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o usterce w terminie 2 dni od daty jej ujawnienia.

6. Niniejszą gwarancją objęte są wyłącznie produkty FAAC zamontowane przez uprawnioną firmę* i eksploatowane na terenie Polski.

7. Tylko prawidłowo wypełniona niniejsza karta uprawnia do świadczeń gwarancyjnych. Przez prawidłowo wypełnioną kartę rozumie się uzupełnienie pól 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

a) uzupełnienie pól o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6,

b) w przypadku sprzedaży wraz z montażem uzupełnienie pól 7, 8.

(*) Przez UPRAWNIONĄ FIRMĘ rozumie się firmę sieci dystrybutorów FAAC Polska Sp. z o.o. oraz firmy posiadające certyfikat uprawniający do montażu i obsługi serwisowej produktów FAAC na terenie kraju."

 

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl